ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Ապահովագրություն
Պատրաստ եղեք կյանքի անակնկալներին:
Ապահովագրությունը թույլ կտա խոշոր, անորոշ վնասները վերածել փոքր, կանխատեսելի ծախսերի, ունենալով հանգիստ և ապահով ապագա:  
Այս հոդվածում առանձնացրել ենք ապահովագրական ոլորտի վերաբերյալ ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատախանները՝ ապահովագրատեսակ ընտրելուց մինչև փոխհատուցմում ստանալը:
ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ՝
1. Ինչ է ապահովագրությունը
2. Ինչպես է որոշվում հատուցման չափը
3. Պատահարից հետո ապահովագրական գումարը կփոխվի
4. Ինչ է միջին արժեքի պայմանը
5. Որոնք են ապահովագրության տեսակները
6. Ինչպես ապահովագրվել
7. Օգտակար խորհուրդներ

ԻՆՉ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ապահովագրված անձինք ապահովագրական ընկերությանը վճարում են փոքրիկ գումարներ (ապահովագրավճար), Ապահովագրական պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահովադրի կողմից ապահովագրողին վճարվելիք գումարն է: ինչի արդյունքում ընկերությունում կուտակվում է մեծ գումար։ Երբ ապահովագրված անձանցից որևէ մեկի հետ որևէ պատահար է տեղի ունենում, ապահովագրական ընկերությունը կուտակած միջոցներից հատուցում է առաջացած ծախսերը:

Ապահովագրվելով՝ մարդիկ ձեռք են բերում վստահություն ու հանգստություն ապագայի հանդեպ: Ապահովագրությունը խոշոր անկանխատեսելի վնասները վերածում է փոքր կանխատեսելի ծախսերի: Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք:
Դա թույլ է տալիս ծածկել անկանխատեսելի պատահարից վնասը: Ներկայացնենք  ապահովագրական գործունեության երկու իրավիճակ.Իրավիճակ 1. դուք միաժամանակ և' ապահովադիր, Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: եք, և' ապահովագրված անձ, և' շահառու:

Դուք ապահովագրել եք ձեր տունը (գույք) կամ ձեր առողջությունը դժբախտ դեպքերից: Տվյալ դեպքում դուք` որպես ապահովադիր, ապահովագրության դիմաց վճարում եք որոշակի գումար` ապահովագրավճար:
Ապահովագրական ընկերությունը ձեզ` որպես ապահովագրված անձի, ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված պատահարի ի հայտ գալու դեպքում, որպես շահառուի, վճարում է  ապահովագրական հատուցում` պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարի Ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վճարում է ապահովագրողը ապահովադրին կամ շահառուին ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում: սահմաններում:

Իրավիճակ 2. դուք ապահովադիր  Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: եք, իսկ ապահովագրված անձը  Ապահովագրված անձն այն անձն է, որի համար կնքվում է ապահովագրական պայմանագիրը և որի հետ կապված ապահովագրական պատահարի առաջացումն է ապահովագրության պայմանագրի առարկան: և շահառուն տարբեր անձինք են:

Ձեր գործատուն (ապահովադիր) ապահովագրել է ձեր (ապահովագրված անձ) առողջությունը: Պատահարի ի հայտ գալու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը վճարում է ապահովագրական հատուցում՝ փոխհատուցելով բժշկական ծախսերը պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարի սահմաններում: 

ԻՆՉՊԵՍ Է ՈՐՈՇՎՈՒՄ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ

Ապահովագրական հատուցման չափը կախված է ապահովագրական գումարի և վնասի չափերից: Սակայն՝ ինչ համամասնությամբ կամ ինչպես է որոշվում հատուցման մեծությունը, կախված է ապահովագրության պայմանագրից:

Ապահովագրության պայմանագրում ուշադրություն դարձրեք ապահովագրական հատուցման մեծության որոշման մեթոդին: 

ՊԱՏԱՀԱՐԻՑ ՀԵՏՈ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿՓՈԽՎԻ 

Կախված է  ապահովագրության գումարի որոշման մոտեցումից:

Նվազող․ եթե ապահովագրական գումարը սահմանված է բոլոր պատահարների համար, պատահարից հետո գումարը նվազեցվում է հատուցման չափով: Հերթական պատահարների հատուցումն արդեն կատարվում է նվազեցված ապահովագրական գումարի սահմաններում:Վերականգնվող․ եթե ապահովագրական գումարը սահմանված է յուրաքանչյուր պատահարի համար առանձին, ապա դա վերականգնվում է յուրաքանչյուր պատահարի դեպքում: Ուստի, հնարավոր է՝ սահմանվի ավելի բարձր ապահովագրավճար։

Ձեր ավտոմեքենայի ապահովագրական գումարը 10 000 դրամ է: Ենթադրենք՝ հուլիսին ձեր ավտոմեքենան թեթևակի վնասվել է: Ապահովագրական ընկերությունը ձեզ հատուցել է 1000 դրամ:
Սեպտեմբերին ձեր ավտոմեքենան կրկին վթարի է ենթարկվել և ամբողջովին վնասվել: Եթե ապահովագրական ընկերությունը կիրառում է ապահովագրական գումարի հաշվարկի նվազող մոտեցումը, ապա ձեզ կփոխհատուցի ոչ թե 10 000, այլ 9000 դրամ (10 000 - 1000), քանի որ նախկինում հատուցել էր 1000 դրամ։ Այսպես՝ պայմանագիրը կավարտվի ժամկետից շուտ, քանի որ ապահովագրական գումարը կհավասարվի 0-ի:Եթե ապահովագրական ընկերությունը կիրառում է ապահովագրական գումարի հաշվարկի վերականգնվող մոտեցումը, ապա փոխհատուցում կստանաք ամբողջությամբ` 10 000 դրամի չափով: Ապահովագրական պայմանագիրը կավարտվի նախատեսված ժամկետում։  

ԻՆՉ Է ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ՊԱՅՄԱՆԸ

Ըստ միջին արժեքի պայմանի՝ եթե ապահովագրված օբյեկտն ունի ավելի մեծ արժեք, քան ապահովագրական գումարը, պատահարի դեպքում ապահովադիրը Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: կստանա հատուցում նույն համամասնությամբ, ինչպիսին ապահովագրական գումարի հարաբերությունն է ապահովագրված օբյեկտի արժեքին:

Ձեր ավտոմեքենայի արժեքը 2 մլն դրամ է, սակայն դուք ապահովագրել եք 1 մլն դրամ ապահովագրական գումարի չափով:
Ենթադրենք՝ վթարից վնասի մեծությունը 200 000 դրամ է: Համաձայն միջին արժեքի պայմանի՝ ապահովագրական հատուցումը Ապահովագրական հատուցումը ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու արդյունքում ապահովագրողի կողմից ապահովադրին կամ շահառուին վճարման ենթակա գումարն է: կկազմի վնասի մեծության 50%՝-ը 100 000 դրամ, քանի որ ապահովագրական գումարը Ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վճարում է ապահովագրողը ապահովադրին կամ շահառուին ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում: 2 անգամ պակաս է ձեր ավտոմեքենայի արժեքից:

Նվազող մեթոդի կիրառման դեպքում միջին արժեքի պայմանով հատուցումը նվազում է ավելի մեծ չափով։ 

Օրինակ՝

  ՊԱՏԱՀԱՐ 1 ՊԱՏԱՀԱՐ 2 ՊԱՏԱՀԱՐ 3
Ապահովագրական օբյեկտի արժեք 10 000 դրամ 10 000 դրամ 10 000 դրամ
Ապահովագրական գումար 5000 դրամ 4500 դրամ 4050 դրամ
Ապահովագրական գումար / օբյեկտ 50% 45% 40.5%
Վնասի մեծություն 1000 դրամ 1000 դրամ 1000 դրամ
Հատուցման մեծություն 500 դրամ 450 դրամ 405 դրամ

ՈՐՈՆՔ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 Ապահովագրությունը լինում է կամավոր և պարտադիր:

 • Կամավոր ապահովագրությունը ձեր ցանկությամբ ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրության պայմանագրի կնքումն է:
 • Պարտադիր ապահովագրությունը ձեր կամքից անկախ, oրենքով սահմանված պահանջ է ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ:

Այս պահին Հայաստանում պարտադիր է ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասներից բխող պատասխանատվության ապահովագրությունը (ԱՊՊԱ): Ապահովագրել կարելի է ինչպես գույքային (մեքենա, տուն և այլն), այնպես էլ ոչ գույքային (առողջություն, կյանք և այլն) շահը։

Գույքային շահը կարող է ապահովագրվել տարբեր ռիսկերից` հրդեհից, պայթյունից, գողությունից, փոթորկից, սողանքից կամ այլ ապահովագրական պատահարներից
Ոչ գույքային շահերը կարող են ապահովագրվել տարբեր պատահարներից․
 • Պատասխանատվության ապահովագրություն․ երրորդ անձին անզգույշ կամ ոչ միտումնավոր կերպով պատճառված վնասների ապահովագրություն։
 • Առողջության ապահովագրություն. հատուցման ենթակա են առողջության վերականգման և բուժման ծախսերը:
 • Դժբախտ դեպքերից ապահովագրություն. դժբախտ պատահարի հետևանքով մահվան կամ առողջությանը պատճառված վնասի դեպքում ֆինանսական ծախսերի հատուցում:
 • Կյանքի ապահովագրություն. անձի հետ կապված իրադարձության ապահովագրում: Սա կարելի է բաժանել երկու խոշոր խմբի՝ «պաշտպանության» վկայագրեր և «խնայողության» վկայագրեր: 
«Պաշտպանության» վկայագրիրն ուղղված է ապահովադրի վաղաժամկետ մահվան դեպքում նրա ընտանիքին ապահովագրավճարը տրամադրելուն: Սա կոչվում է նաև մահվան ապահովագրություն: 

«Խնայողության» վկայագրերն ուղղված են մարդու՝ կյանքի որոշ իրադարձություններին նախապատրաստմանը: Օրինակ՝ երեխայի ծնունդ, ամուսնության, կենսաթոշակ: 

ինչպես ապահովագրվել

Դուք կարող եք ձեռք բերել ապահովագրական վկայագիր երկու տարբերակով.

 • Ուղղակի՝ հենց ապահովագրական ընկերություն այցելելով:
 • Անուղղակի՝ ապահովագրական բրոքերների կամ գործակալների միջոցով:

Ապահովագրական գործակալները և բրոքերները համարվում են ապահովագրական միջնորդներ, այսինքն՝ նրանք օժանդակում են ապահովագրողների և ապահովադիրների միջև հարաբերությունների հաստատմանը.

 • Նախապատրաստում և ապահովադրին տրամադրում են խորհրդատվություն, թե որ ապահովագրատեսակն է նրան հարմար, ովքեր են մատուցում այդ ապահովագրատեսակը, ինչ սակագներով և այլն:
 • Կազմակերպում են պայմանագրերի կնքումն ապահովադրի` որոշակի ապահովագրողների հետ:
 • Օժանդակում են ապահովագրական պայմանագրերի կատարմանը, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքագրման և հատուցումների փոխանցման իրականացմանը` ապահովադրի կամ ընկերության թույլատրած չափերով:

Ապահովագրական գործակալը Ապահովագրական միջնորդ է, որը ներկայացնում է ապահովագրական ընկերությունը, այսինքն հանդես է գալիս նրա անունից և հանձնարարությամբ: ներկայացնում է ապահովագրական ընկերությունը, այլ կերպ ասած՝ նրա անունից եւ հանձնարարությամբ է հանդես գալիս:Ապահովագրական բրոքերը կայացնում է ապահովադրին, այլ կերպ ասած՝ ապահովադրի անունից և հանձնարարությամբ հանդես է գալիս նրա կողմից տրված լիազորությունների շրջանակում:

Յուրաքանչյուր գործակալ կամ բրոքեր ունի լիազորությունների շրջանակ և գրանցված է Կենտրոնական բանկում: Խաբեություններից խուսափելու համար պահանջեք միջնորդից նրա գրանցման վկայականը կամ այցելեք Կենտրոնական բանկի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի միակ հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է: կայք՝ ճշտելու համար, թե արդյոք տվյալ անձը ունի միջնորդության վկայական:

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Մինչեվ ապահովագրություն ձեռք բերելը

Հստակ ձևակերպեք, թե ինչն եք ցանկանում ապահովագրել և ինչ ռիսկերից: Օրինակ` ապահովագրել անշարժ գույքը հրդեհից:

Համեմատեք տարբեր ապահովագրական ընկերությունների Այն ընկերությունն է, որ կազմակերպում է ապահովագրության գործընթացը: առաջարկները և ընտրեք ձեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը: Այստեղ ձեզ շատ կօգնեն ապահովագրական բրոքերները:
Համեմատելիս ուշադրություն դարձրեք հատկապես հետևյալ պայմաններին՝

 • ապահովագրության ժամկետ,
 • հատուցման ենթակա ապահովագրական պատահարներ,
 • ապահովագրական գումարի չափ և հաշվարկ (վերականգնվող կամ նվազող)
 • «Միջին արժեքի կանոնի» կիրառություն,
 • կիրառվող տույժեր և տուգանքներ,
 • ապահովագրության հետ կապված վճարներ:

Ապահովագրություն ձեռք բերելիս

Մինչև ապահովագրական պայմանագիր Ապահովագրության պայմանագիրը կնքված գրավոր համաձայնություն է ապահովագրողի և ապահովադրի միջև, որը սահմանում է նրանց միջև հարաբերությունները ապահովագրության վերաբերյալ: կնքելը ուշադիր և մանրամասն կարդացեք պայմանագրի և վկայագրի բոլոր կետերը: 

Ուշադրություն դարձրեք հատկապես հետևյալ կետերին՝

 • ապահովագրության օբյեկտ,
 • հատուցման ենթակա ապահովագրական պատահար,
 • բացառություններ, որոնց դեպքում չի տրվում հատուցում,
 • պատահարի մասին տեղեկացնելու կարգ և ժամկետ,
 • վնասի գնահատման կարգ,
 • ապահովագրական հատուցման կարգ,
 • պայմանագրի փոփոխման և վաղաժամկետ լուծման կարգ:
Որոշ դեպքերում ապահովագրական վկայագիրը կարող է փոխարինել ապահովագրության պայմանագին, եթե պարունակում է ապահովագրության պայմանագրի էական պահանջներ:

Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցը պարտավոր է  ձեզ հուզող բոլոր հարցերի վերաբերյալ տրամադրել տեղեկատվություն:Չմոռանաք վերցնել պայմանագրի ձեր օրինակը: 

Ապահովագրություն ձեռք բերելուց հետո

Կատարեք ապահովագրական վճարումները՝ համաձայն ձեր պայմանագրի:

Եթե պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում չեք վճարում միանվագ կամ առաջին հերթական ապահովագրավճարը, ապահովագրողն իրավունք ունի միակողմանի լուծելու (չեղյալ համարելու) ձեր պայմանագիրը: Ապահովագրական պատահարի Ապահովագրական պատահարն այն դեպքն է կամ իրադարձությունը, որի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովադրին կամ շահառուին տրամադրել ապահովագրական հատուցում: դեպքում  այդ մասին անհապաղ հայտնեք ապահովագրական ընկերությանը: Հակառակ դեպքում՝ ընկերությունն իրավունք ունի չվճարելու ապահովագրական հատուցումը:


Ապահովագրական ընկերությունը պետք է քննի ձեր պահանջը և կայացնի որոշում, թե արդյոք ձեր ապահովագրական վկայագիրը ծածկու՞մ է այդ պատահարի հետևանքով առաջացած վնասները. եթե այո, ապա վնասների ո՞ր մասն է փոխհատուցվելու: Ձեր հատուցման պահանջը կարող է մերժվել, եթե`

 • Ձեր ապահովագրական վկայագիրը չի ծածկում այն ռիսկերը, որի հետևանքով դուք կրել եք վնասներ:
 • Դուք չեք կատարել Ձեր ապահովագրական վկայագրի պայմաններից որևէ մեկը:
 • Ապահովագրական պատահարն առաջացել է ապահովադրի կամ ապահովագրված անձի կամ շահառուի՝ դիտավորությամբ կատարված գործողությունների հետևանքով: 
 • Ապահովագրության պայմանագիր կնքելիս դուք ապահովագրական օբյեկտի Ապահովագրական օբյեկտն ապահովագրման ենթակա գույքային և անձնական շահերն են: վերաբերյալ ներկայացրել եք կեղծ տեղեկություններ: 
Եթե դժգոհ եք մատուցվող ծառայությունների որակից, ապա ծանոթացեք բողոք ներկայացնելու քայլերին: Ձեզ կհետաքրքրի նաև
 1. Ինչպես կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր
 2. Ինչ անել ավտովթարի ժամանակ
 3. Ինչպես ստանալ հատուցում
 4. Ունեք խնդիր ԱՊՊԱ-ի հետ. ինչ անել
 5. Ուզում եմ պաշտպանել գույքս պատահարից
Նյութից օգտվելու դեպքում հղումը www.abcfinance.am պարտադիր է:
Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
Ամենակարդացված
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում